ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 95
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 91
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 88
รวมระดับ ม.ต้น 12 274
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 53
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 75
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 61
รวมระดับ ม.ปลาย 6 189
รวม 18 463
 
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2559
ระดับชั้น จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่  1 4 89
มัธยมศึกษาปีที่  2 4 87
มัธยมศึกษาปีที่  3 4 81
รวมระดับ ม.ต้น 12 257
มัธยมศึกษาปีที่  4 3 74
มัธยมศึกษาปีที่  5 3 62
มัธยมศึกษาปีที่  6 3 82
รวมระดับ ม.ปลาย 9 218
รวม 21 475

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558
ระดับชั้น จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 93
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 87
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 87
รวมระดับ ม.ต้น 11 267
มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 70
มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 86
มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 90
รวมระดับ ม.ปลาย 9 247
รวม 19 513

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557
 ระดับชั้น จำนวนห้องจำนวนนักเรียน 
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 90
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 82
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 93
 รวมระดับ ม.ต้น 10 265
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 388 
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 92
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 67
 รวมระดับ ม.ปลาย 8 247
 รวม 18 512
ข้อมูลนักเรียน ห้องเรียน ปีการศึกษา 2556
 
 ระดับชั้นจำนวนห้องเรียน  จำนวนนักเรียน
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 189 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 105
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 107
 รวม ม.ต้น 9 301
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 398 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2 72
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3 93
 รวม ม.ปลาย 8 263
 รวมทั้งหมด 17 564